top of page
Bemutaktokzik a szikai

Fogadják szeretettel kisfilmünket, melyből megtudhatják, miért érdemes iskolánkat választani leendő elsős gyermekeik számára.

Bemutatkoznak a tanítóink

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése szerint a tankerületi központok feladata az általános iskolai körzethatárok és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzeteinek kijelölése az illetékességi területükhöz tartozó települések vonatkozásában.

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a körzetek meghatározása megtörtént.

A beíratás időpontjai

KEDVES LEENDŐ ELSŐS SZÜLŐK!


az általános iskolai beiratkozás időpontja:


2023. április 20-21. 8.00-12.00; 14.00-18.00

 
 

Ezekre lesz szükség

Kérjük, a beiratkozáskor hozzák magukkal:

•    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
•   sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye – ezeket a dokumentumokat a Nefelejcs Katolikus Óvodába járók esetén az óvoda intézi
•    a gyermek TAJ kártyáját
•    a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
•    a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumokat (regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya)
•    a NEK azonosítót tartalmazó lapot – ez a diákigazolványhoz feltétlenül szükséges
•    nyilatkozatot a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bíróság ítélet, gyám esetén: gyámhivatali határozat)
•    a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosítási igazolványát

A beiratkozás helye: az iskola titkársága.

Letölthető dokumentumok:

Tudnivalók a művészeti iskoláról

Tudnivalók a művészeti iskoláról

Mikor gyermeküket iskolába íratják, sok szülőben felmerül a kérdés, válasszon-e valamilyen különórát az iskolai elfoglaltságok mellé.
Mivel a művészeti iskola első éveiben játékos formában zajlik az oktatás, nem jelent nagy megterhelést a kisiskolásnak. A hangszertanulás és a kézműveskedés, rajzolás az agy fejlődésében nagy szerepet játszik. Adja meg gyermekének ezt a lehetőséget, legyen sokoldalú, színes egyéniség!

Képzőművészeti tanszak:
A képzőművészeti tanszakon a vizuális alapozó gyakorlatok tantárgy (előképző 1-2.) célja a művészettel való ismerkedés, az esztétikai érzékenység, nyitottság kialakítása, a különböző képzőművészeti technikák felfedezése. A gyerekek heti egy alkalommal 2x45 perces foglalkozáson vesznek részt.
A harmadik tanévtől a képzés a szobrászat és kerámia műhelygyakorlattal egészül ki, ahol az anyaghasználó, eszközhasználó, tárgykészítő tevékenységek gyakorlata finomítja a kézügyességet a hagyomány értékeinek megismerésén keresztül. 

 

Tanár: Zsemlye Ágnes
Végzettségét tekintve magyar-rajz szakos tanár és keramikus. 2011 óta tanít iskolánk képzőművészeti tanszékén.

 

Vonós tanszak:
A tanszak hosszú évek óta működik, a legkisebbektől a középiskolai korosztályig tanulnak növendékek. Az iskola hangszerellátottsága megfelelő. A kezdők játékos formában tanulják a hegedűjátékhoz szükséges mozgások és a kottaolvasás alapjait. 

Tanár: Huszár Emőke
1998 óta tanít hegedűt és szolfézst a zsombói művészeti iskolában. Hosszú évekig dolgozott a Szegedi Tudományegyetem kötelékében, a SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola hegedű és kamarazene tanáraként, valamint intézményvezető-helyetteseként. Növendékeivel számos versenyen vesz részt, állandó fellépője, szervezője a zenei rendezvényeknek. 

Billentyűs tanszak:
A billentyűs tanszak az iskola alapítása óta működik. Azért is javasoljuk az elsősök számára, mert a zongora az a hangszer, ami leghamarabb ad sikerélményt. Az óvodában, otthon tanult dalokat nagyon gyorsan megtanulják eljátszani. Nem szükséges ehhez ismerni a betűket, az első hónapokban úgyis hallás és másolás után tanulunk. Hangszerre még egy ideig szükség sincs, hiszen az órán gyakorolunk és folyamatosan ismétlünk.
Szigorúan vett tananyag sincs, mivel egyéni órákon foglalkozunk a növendékekkel, egyénre szabott a haladás üteme.
Az első év végére megismerik a hangszert, megtanulnak kottát olvasni, mindkét kezüket használják váltva, esetleg már egyszerűbb kétkezes műveket is el tudnak játszani.
Az oktatás heti két alkalommal 30 percben zajlik a tanév elején beosztott órarend szerint, a tanszak hangszerekkel és kottákkal jól ellátott.

Tanár: Elekné Sándor Szilvia
Tanulmányait a pécsi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte. Egy év tanítás után Újvidékre került. Itt a Művészeti Akadémián két év múlva diplomázott, majd még két év után magiszteri fokozatot szerzett. Hazatérve a Szegedi Konzervatóriumban kezdett dolgozni, korrepetítor és kötelező zongoraoktató volt. Gyermekei születése után kezdett el dolgozni Zsombón. Elkötelezett híve a kamarazenélésnek (több versenyen szereztek növendékei helyezést) és a kortárs zene tanításának. Növendékeivel közvetlen a kapcsolata. Bármikor rendelkezésükre áll, hiszen a cél közös: minél jobban zongorázni.

Fúvós tanszak:
A leendő 1. osztályos tanulókat furulya tantárgyból előképző 1. évfolyamba íratjuk be. Ezen az évfolyamon a tanulókat heti 2x30 perc egyénileg tartott furulyaórához heti 2x45 perc kötelező szolfézs óra kapcsolódik. Félévkor és év végén beszámolót tartunk nyilvános hangverseny formájában. A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a tanulók hangszeres készségének, zenei érzékének felmérése. A tanulók a tanév során megismerkednek a furulya részeivel, összeállításával, ápolásával és a furulyacsalád tagjaival. Elsajátítják a helyes test-, hangszer- és kéztartást, légzéstechnikát, fúvásmódot, hangindítást, megtanulnak néhány alaphangot és egyszerűbb ritmusértéket, valamint a tanult hangterjedelemben abc-s hangnévvel való kottaolvasást. Megismerkednek a helyes gyakorlás és memorizálás módjaival. Mindezt barátságos, oldott légkörben, játékos feladatokkal tarkítva. A tanulók képesek lesznek könnyebb gyermek- és népdalok, valamint egyszerűbb táncok bemutatására. A furulya tantárgy hangszere a barokk (angol) fogású hangszer.

Tanár: Hajla Norbert
Trombita- és furulyatanár. A Johann Strauß Operette Wien vendégművésze, a Szegedi Szabadtéri Játékok zenekari zenésze. A Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karán diplomázott 2021-ben.

Nyári tábor

NYÁRI TÁBOR

Idén is megszervezzük leendő elsőseinknek a nyári tábort 2023. augusztus 7-11-ig.
A hét remek alkalom, hogy megismerkedjenek a gyerekek egymással, a pedagógusokkal, az épülettel. Együtt játszanak, kézműveskedjenek, kalácsot süssenek, közösséget építsenek, hogy szeptember 1-jén már magabiztosan, bátran kezdjék meg az iskolai éveket.
A nyári táborba való előzetes jelentkezési igényeket a beíratás során fogjuk felmérni.

nyaritabo 2021.png
bottom of page