top of page
MIér a szikai

Fogadják szeretettel kisfilmünket, melyből megtudhatják, miért érdemes iskolánkat választani leendő elsős gyermekeik számára.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése szerint a tankerületi központok feladata az általános iskolai körzethatárok és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzeteinek kijelölése az illetékességi területükhöz tartozó települések vonatkozásában.

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a körzetek meghatározása megtörtént.

Fontos határidők
kezmuves palakt 20224.jpg
fontos hataridők.jpg
Mit kell hozni beírtkzákor

Kérjük, a beiratkozáskor hozzák magukkal:

•    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
•   sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye – ezeket a dokumentumokat a Nefelejcs Katolikus Óvodába járók esetén az óvoda intézi
•    a gyermek TAJ kártyáját
•    a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
•    a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumokat (regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya)
•    a NEK azonosítót tartalmazó lapot – ez a diákigazolványhoz feltétlenül szükséges
•    nyilatkozatot a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bíróság ítélet, gyám esetén: gyámhivatali határozat)
•    a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosítási igazolványát

A beiratkozás helye: az iskola titkársága.

Letölthető dokumentumok:

Művészeti iskolás tunivalók

Tudnivalók a művészeti iskoláról

 

Mikor gyermeküket iskolába íratják, sok szülőben felmerül a kérdés, válasszon-e valamilyen különórát az iskolai elfoglaltságok mellé.

Mivel a művészeti iskola első éveiben játékos formában zajlik az oktatás, nem jelent nagy megterhelést a kisiskolásnak. A hangszertanulás és a kézműveskedés, rajzolás az agy fejlődésében nagy szerepet játszik. Adja meg gyermekének ezt a lehetőséget, legyen sokoldalú, színes egyéniség!

 

Képzőművészeti tanszak:

A képzőművészeti tanszakon a vizuális alapozó gyakorlatok tantárgy (előképző 1-2.) célja a művészettel való ismerkedés, az esztétikai érzékenység, nyitottság kialakítása, a különböző képzőművészeti technikák felfedezése. A gyerekek heti egy alkalommal 2x45 perces foglalkozáson vesznek részt.

A harmadik tanévtől a képzés a szobrászat és kerámia műhelygyakorlattal egészül ki, ahol az anyaghasználó, eszközhasználó, tárgykészítő tevékenységek gyakorlata finomítja a kézügyességet a hagyomány értékeinek megismerésén keresztül. 

 

Tanár: Zsemlye Ágnes

Végzettségét tekintve magyar-rajz szakos tanár és keramikus. 2011 óta tanít iskolánk képzőművészeti tanszékén.

 

Vonós tanszak:

A tanszak hosszú évek óta működik, a legkisebbektől a középiskolai korosztályig tanulnak növendékek. Az iskola hangszerellátottsága megfelelő. A kezdők játékos formában tanulják a hegedűjátékhoz szükséges mozgások és a kottaolvasás alapjait. 

 

Tanár: Huszár Emőke

1998 óta tanít hegedűt és szolfézst a zsombói művészeti iskolában. Hosszú évekig dolgozott a Szegedi Tudományegyetem kötelékében, a SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola hegedű és kamarazene tanáraként, valamint intézményvezető-helyetteseként. Növendékeivel számos versenyen vesz részt, állandó fellépője, szervezője a zenei rendezvényeknek.

 

Billentyűs tanszak:

A billentyűs tanszak az iskola alapítása óta működik. Azért is javasoljuk az elsősök számára, mert a zongora az a hangszer, ami leghamarabb ad sikerélményt. Az óvodában, otthon tanult dalokat nagyon gyorsan megtanulják eljátszani. Nem szükséges ehhez ismerni a betűket, az első hónapokban úgyis hallás és másolás után tanulunk. Hangszerre még egy ideig szükség sincs, hiszen az órán gyakorolunk és folyamatosan ismétlünk.

Szigorúan vett tananyag sincs, mivel egyéni órákon foglalkozunk a növendékekkel, egyénre szabott a haladás üteme.

Az első év végére megismerik a hangszert, megtanulnak kottát olvasni, mindkét kezüket használják váltva, esetleg már egyszerűbb kétkezes műveket is el tudnak játszani.

Az oktatás heti két alkalommal 30 percben zajlik a tanév elején beosztott órarend szerint, a tanszak hangszerekkel és kottákkal jól ellátott.

 

Tanár: Elekné Sándor Szilvia

Tanulmányait a pécsi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte. Egy év tanítás után Újvidékre került. Itt a Művészeti Akadémián két év múlva diplomázott, majd még két év után magiszteri fokozatot szerzett. Hazatérve a Szegedi Konzervatóriumban kezdett dolgozni, korrepetítor és kötelező zongoraoktató volt. Gyermekei születése után kezdett el dolgozni Zsombón. Elkötelezett híve a kamarazenélésnek (több versenyen szereztek növendékei helyezést) és a kortárs zene tanításának. Növendékeivel közvetlen a kapcsolata. Bármikor rendelkezésükre áll, hiszen a cél közös: minél jobban zongorázni.

 

Tanár: Szőke Dániel

Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium elvégzése után a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karán folytatta tanulmányait. Számos országos és nemzetközi versenyen megfordult már, ahonnan első és második helyezésekkel tért haza. 2023 szeptemberében kezdett tanítani iskolánkban. Célja az, hogy megszerettesse a gyerekekkel a zene művészetét.

 

Fúvós tanszak:

A leendő 1. osztályos tanulókat furulya tantárgyból előképző 1. évfolyamba íratjuk be. Ezen az évfolyamon a tanulókat heti 2x30 perc egyénileg tartott furulyaórához heti 2x45 perc kötelező szolfézs óra kapcsolódik. Félévkor és év végén beszámolót tartunk nyilvános hangverseny formájában. A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a tanulók hangszeres készségének, zenei érzékének felmérése. A tanulók a tanév során megismerkednek a furulya részeivel, összeállításával, ápolásával és a furulyacsalád tagjaival. Elsajátítják a helyes test-, hangszer- és kéztartást, légzéstechnikát, fúvásmódot, hangindítást, megtanulnak néhány alaphangot és egyszerűbb ritmusértéket, valamint a tanult hangterjedelemben abc-s hangnévvel való kottaolvasást. Megismerkednek a helyes gyakorlás és memorizálás módjaival. Mindezt barátságos, oldott légkörben, játékos feladatokkal tarkítva. A tanulók képesek lesznek könnyebb gyermek- és népdalok, valamint egyszerűbb táncok bemutatására. A furulya tantárgy hangszere a barokk (angol) fogású hangszer.

 

Tanár: Hajla Norbert

Trombita- és furulyatanár. A Johann Strauß Operette Wien vendégművésze, a Szegedi Szabadtéri Játékok zenekari zenésze. A Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karán diplomázott 2021-ben.

Bemutakoznak tanítóink

Bemutatkoznak tanítóink

Gábor Anett.jpg

Gábor Anett vagyok, a leendő elsősök egyik tanítója. Szegeden szereztem tanítói diplomámat 2021-ben. Még diplomám kézhezvétele előtt kezdtem el dolgozni ebben az iskolában, ami egyben az én volt általános iskolám is. Zsombói születésű lányként fontos számomra ez a közösség és az ide járó gyerekek. Jó érzéssel tölt el, hogy ott dolgozhatok, ahol egykor tanultam. 
Megtisztelő és nagyon izgalmas feladat csöppnyi gyermekeket megtanítani olvasni, írni, számolni. Elvetni a magokat, hogy később gondolkodó, értékes felnőtt válhasson mindegyikükből. Azt hiszem, hogy kevés ennél nagyszerűbb, varázslatosabb küldetés van a világon. 
Ahhoz, hogy ez a különleges küldetés sikeressé váljon, sokszor hívom segítségül a mesét, játékot és mozgást. Hiszem, hogy a tanórákon, játékos közösségformáló alkalmakon szerzett élmények segítenek felkelteni és fenntartani az érdeklődést, jó kapcsolatot teremteni a gyermek és az iskola között. Minden órába csempészek játékosságot és mozgást. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek saját élményeikkel, életükkel tudjanak kapcsolódni a tanultakhoz. Izgatottan figyelem meg őket tanulás vagy játék közben, nagy gondot fordítok arra, hogy megismerjem személyiségüket. Célom, hogy egy olyan közösséget alakítsak, ahol meg tudjuk oldani a felmerülő gondokat, készek vagyunk megvigasztalni azt, aki bánatos, együtt tudunk örülni a sikereknek, közösen hajózunk a tudás tengerén. Ehhez elengedhetetlen egy olyan biztonságos, nyugodt légkör, ahová szívesen és őszintén tudnak belépni a gyerekek nap, mint nap. 
Szeretettel, izgalommal, nyitott szívvel várom a leendő elsősöket.

Becherer_Anikó.jpg

A SZIKAI egyik negyedik osztályos tanítójaként, leendő elsős tanító nénijeként mutatkozom be Önöknek: Becherer Anikó vagyok. 
Sok szállal kötődöm Zsombóhoz, itt éltem, jártam óvodába, iskolába, és pályám kezdete óta itt tanítok. Hiszek a falusi iskola erejében!
Fontosnak tartom, hogy a kis elsősök az óvodából iskolába lépve egy családias, nyugodt, elfogadó közegbe kerüljenek, ahol saját képességeik és munkatempójuk figyelembevételével a pedagógus és a szülő együttműködésével testileg, lelkileg és szellemileg harmonikusan fejlődjenek. Fokozatosan térjenek át a játékok világából a tanulás, mint iskolai tevékenységforma világába. Azért a játék és a humor iskolai életünk szerves része marad!
Személyre szabott oktatási és nevelési módszereimben a hagyományos ötvöződik a modernnel, lehetőséget adva arra, hogy mind a régi értékek, mind az újdonság varázsa megjelenjék diákjaink mindennapjaiban. 
A tanórákon és a délutánok folyamán kollégáimmal azon fáradozunk, hogy a gyerekek szeretet- és tiszteletteljes, következetes, nyugodt, családias légkörben cseperedjenek fel, egymásra odafigyelve, nyitottan, harmonikus közösséggé formálódjanak és kíváncsiságukat felébresztve, örömmel sajátítsák el az olvasás, az írás és a számtan cseppet sem könnyű alaptudományát. 
Azon munkálkodom, hogy a kis elsősök lehetőségeikhez mérten fejlődjenek, ki-ki megtalálja azt az utat, területet, amiben „csillag” lehet. Partner vagyok a felzárkóztatásban, a differenciált segítségnyújtásban és a versenyekre felkészítésben is.
Kíváncsian és szeretettel várjuk kollégáimmal az óvodai csoportlátogatások és bemutatkozás lehetőségét, valamint a nyári ismerkedős tábor eseményeit, ahol személyesen is találkozhatunk a gyerekekkel és szülőkkel egyaránt.

Nyári tábor

NYÁRI TÁBOR

Idén is megszervezzük leendő elsőseinknek a nyári tábort 2024. augusztus 12-16-ig.
A hét remek alkalom, hogy megismerkedjenek a gyerekek egymással, a pedagógusokkal, az épülettel. Együtt játszanak, kézműveskedjenek, kalácsot süssenek, közösséget építsenek, hogy szeptember 1-jén már magabiztosan, bátran kezdjék meg az iskolai éveket.
A nyári táborba való előzetes jelentkezési igényeket a beíratás során fogjuk felmérni.

nyaritabo 2021.png
bottom of page