top of page
Bemutaktokzik a szikai

Fogadják szeretettel kisfilmünket, melyből megtudhatják, miért érdemes iskolánkat választani leendő elsős gyermekeik számára.

Bemutatkoznak a tanítóink

Bemutatkozik tanítónk

Kerekes Judit.jpg

Kerekes Judit

Kerekes Judit vagyok, a leendő első osztályosok tanító nénije. 1999-ben végeztem Baján tanító – angol műveltségi terület szakpáron. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a diploma kézhez vételével egy álom vált valóra: tanító néni lettem. Belső igényem a szakmai fejlődés, megújulás, így az évek során gyógypedagógus diplomát, majd nyelv- és beszédfejlesztő diplomát, mentorpedagógus szakvizsgát szereztem, s azóta is számos kisebb-nagyobb továbbképzésen gazdagítottam tudásom, amiket hasznosítok a mindennapi nevelő-oktató munka során.


Minden első osztály egy nagy csoda, s minden gyermek kincs. Az iskolába lépve a gyerekek a szemem láttára tanulnak meg írni-olvasni, számolni, közösséggé válni, együttműködni. Felemelő feladat ennek a részese lenni! Hogy ez sikeres legyen, kiemelten fontos a gyermekek számára és számomra is, hogy az óvoda-iskola közötti átmenet zökkenőmentesen, derűs, nyugodt, támogató légkörben történjen meg. Mindezt igyekszem legjobb tudásom szerint az életkori sajátosságoknak megfelelően, mesékkel, játékokkal tarkítva, megkönnyíteni, élménnyé varázsolni. Fő célom a tudásvágyat kialakítani, azt táplálni, s a lelkesedést megőrizni a gyermekekben, s minden kis tanulót sikerélményhez juttatni. Odafigyelek az eltérő tanulási tempóra, a tanulási nehézséggel küzdőkre és a tehetséges gyermekekre egyaránt. Különös gondot fordítok a gyermekek személyiségének megismerésére, alakítására és fejlesztésére. Minden erőmmel azon fogok munkálkodni, hogy a gyermekeket közösséggé kovácsoljam, megtanulják tisztelni, elfogadni egymást, hogy tudjanak együttműködni egymással és a felnőttekkel egyaránt, hogy az iskola ne csak szavakban és időben, hanem ténylegesen a második otthonunk legyen: biztonságos hely, ahová jó jönni, ahol szeretve vannak, ahol pajtásaik vannak, ahol a tanulás és játék mellett örömben, bánatban is osztozni tudunk.

 
Engedjék meg, hogy egy rendhagyó bemutatással folytassam. Szülők és gyermekek rólam alkotott véleményét osztom meg Önökkel:
„Ha szeretnéd, hogy a gyermeked ne egy osztályba, hanem egy közösségbe tartozzon, akkor Judit néni a legjobb választás. Kiváló szakmai tudással és hosszú évek tapasztalatával rendelkező pedagógus. A hagyományos értékrendet tisztelő és követő pedagógus, mellette pedig képben van a rohanó világgal és a kor sajátosságaival. Vicces, „jófej”, megértő, nyílt, őszinte, igazságos, határozott, szókimondó, ha kell szigorú. Nemcsak a gyermeked kerül jó kezekbe, de te is!” 
„Érdekli, hogy vagyunk mi, szülők. Jó a humora. Nemcsak a gyerekek tanulmányi előmenetelével foglalkozik, hanem a lelkükkel is. Szuper kirándulásokat szervez. Létrehozta a FONÓT. Már az online oktatás első napjától felkészülten dolgozott, s felkészítette a gyerekeket is a digitális oktatásra. Szuper játékdélutánokat szervez. Feltétel nélkül szereti a gyerekeket. Ő a legjobb. Judit néni a gyerekekért van, ő nagybetűs TANÍTÓ NÉNI. Kimutatja az érzelmeit. Változatos órákat tart. Az online órákat, mint szülő is szívesen hallgattam. Judit néni mer újítani. Összetartó osztályközösséget kovácsol. Következetes.”
„Judit néni kedves és szigorú. Szeretjük. Rajzokkal, játékosan tanít, magyaráz, hogy megértsük a tananyagot. Nagyon jó hallgatni, ahogy meséket olvas. Vicces, sokat bohóckodik. Ő mesél a legszebben. Ha összeveszünk, segít kibékülni. Szuper játékdélutánokat csinál. Nagyon türelmes. Megölel minket.”

Szeretettel várom a leendő kis elsősöket. Várakozással tekintek a következő négy év elé. 

A beíratás időpontjai

KEDVES LEENDŐ ELSŐS SZÜLŐK!


az általános iskolai beiratkozás időpontja:


2022. április 21. és április 22. 8.00-18.00-ig

 
 

Ezekre lesz szükség

Kérjük, a beiratkozáskor hozzák magukkal:

•    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
•   sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye – ezeket a dokumentumokat a Nefelejcs Katolikus Óvodába járók esetén az óvoda intézi
•    a gyermek TAJ kártyáját
•    a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
•    a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumokat (regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya)
•    a NEK azonosítót tartalmazó lapot – ez a diákigazolványhoz feltétlenül szükséges
•    nyilatkozatot a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bíróság ítélet, gyám esetén: gyámhivatali határozat)
•    a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosítási igazolványát

A beiratkozás helye: az iskola titkársága.

Letölthető dokumentumok:

Tudnivalók a művészeti iskoláról

Tudnivalók a művészeti iskoláról

Mikor gyermeküket iskolába íratják, sok szülőben felmerül a kérdés, válasszon-e valamilyen különórát az iskolai elfoglaltságok mellé.
Mivel a művészeti iskola első éveiben játékos formában zajlik az oktatás, nem jelent nagy megterhelést a kisiskolásnak. A hangszertanulás és a kézműveskedés, rajzolás az agy fejlődésében nagy szerepet játszik. Adja meg gyermekének ezt a lehetőséget, legyen sokoldalú, színes egyéniség!

Képzőművészeti tanszak:
A képzőművészeti tanszakon a vizuális alapozó gyakorlatok tantárgy (előképző 1-2.) célja a művészettel való ismerkedés, az esztétikai érzékenység, nyitottság kialakítása, a különböző képzőművészeti technikák felfedezése. A gyerekek heti egy alkalommal 2x45 perces foglalkozáson vesznek részt.
A harmadik tanévtől a képzés a szobrászat és kerámia műhelygyakorlattal egészül ki, ahol az anyaghasználó, eszközhasználó, tárgykészítő tevékenységek gyakorlata finomítja a kézügyességet a hagyomány értékeinek megismerésén keresztül. 

 

Tanár: Zsemlye Ágnes
Végzettségét tekintve magyar-rajz szakos tanár és keramikus. 2011 óta tanít iskolánk képzőművészeti tanszékén.

 

Vonós tanszak:
A tanszak hosszú évek óta működik, a legkisebbektől a középiskolai korosztályig tanulnak növendékek. Az iskola hangszerellátottsága megfelelő. A kezdők játékos formában tanulják a hegedűjátékhoz szükséges mozgások és a kottaolvasás alapjait. 

Tanár: Huszár Emőke
1998 óta tanít hegedűt és szolfézst a zsombói művészeti iskolában. Hosszú évekig dolgozott a Szegedi Tudományegyetem kötelékében, a SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola hegedű és kamarazene tanáraként, valamint intézményvezető-helyetteseként. Növendékeivel számos versenyen vesz részt, állandó fellépője, szervezője a zenei rendezvényeknek. 

Billentyűs tanszak:
A billentyűs tanszak az iskola alapítása óta működik. Azért is javasoljuk az elsősök számára, mert a zongora az a hangszer, ami leghamarabb ad sikerélményt. Az óvodában, otthon tanult dalokat nagyon gyorsan megtanulják eljátszani. Nem szükséges ehhez ismerni a betűket, az első hónapokban úgyis hallás és másolás után tanulunk. Hangszerre még egy ideig szükség sincs, hiszen az órán gyakorolunk és folyamatosan ismétlünk.
Szigorúan vett tananyag sincs, mivel egyéni órákon foglalkozunk a növendékekkel, egyénre szabott a haladás üteme.
Az első év végére megismerik a hangszert, megtanulnak kottát olvasni, mindkét kezüket használják váltva, esetleg már egyszerűbb kétkezes műveket is el tudnak játszani.
Az oktatás heti két alkalommal 30 percben zajlik a tanév elején beosztott órarend szerint, a tanszak hangszerekkel és kottákkal jól ellátott.

Tanár: Elekné Sándor Szilvia
Tanulmányait a pécsi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte. Egy év tanítás után Újvidékre került. Itt a Művészeti Akadémián két év múlva diplomázott, majd még két év után magiszteri fokozatot szerzett. Hazatérve a Szegedi Konzervatóriumban kezdett dolgozni, korrepetítor és kötelező zongoraoktató volt. Gyermekei születése után kezdett el dolgozni Zsombón. Elkötelezett híve a kamarazenélésnek (több versenyen szereztek növendékei helyezést) és a kortárs zene tanításának. Növendékeivel közvetlen a kapcsolata. Bármikor rendelkezésükre áll, hiszen a cél közös: minél jobban zongorázni.

Fúvós tanszak:
A leendő 1. osztályos tanulókat furulya tantárgyból előképző 1. évfolyamba íratjuk be. Ezen az évfolyamon a tanulókat heti 2x30 perc egyénileg tartott furulyaórához heti 2x45 perc kötelező szolfézs óra kapcsolódik. Félévkor és év végén beszámolót tartunk nyilvános hangverseny formájában. A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a tanulók hangszeres készségének, zenei érzékének felmérése. A tanulók a tanév során megismerkednek a furulya részeivel, összeállításával, ápolásával és a furulyacsalád tagjaival. Elsajátítják a helyes test-, hangszer- és kéztartást, légzéstechnikát, fúvásmódot, hangindítást, megtanulnak néhány alaphangot és egyszerűbb ritmusértéket, valamint a tanult hangterjedelemben abc-s hangnévvel való kottaolvasást. Megismerkednek a helyes gyakorlás és memorizálás módjaival. Mindezt barátságos, oldott légkörben, játékos feladatokkal tarkítva. A tanulók képesek lesznek könnyebb gyermek- és népdalok, valamint egyszerűbb táncok bemutatására. A furulya tantárgy hangszere a barokk (angol) fogású hangszer.

Tanár: Hajla Norbert
Trombita- és furulyatanár. A Johann Strauß Operette Wien vendégművésze, a Szegedi Szabadtéri Játékok zenekari zenésze. A Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karán diplomázott 2021-ben.

Nyári tábor

NYÁRI TÁBOR

Amennyiben a járványügy engedi, idén is megszervezzük leendő elsőseinknek a nyári tábort 2022. augusztus 8-12-ig.
A hét remek alkalom, hogy megismerkedjenek a gyerekek egymással, a pedagógusokkal, az épülettel. Együtt játszanak, kézműveskedjenek, kalácsot süssenek, közösséget építsenek, hogy szeptember 1-jén már magabiztosan, bátran kezdjék meg az iskolai éveket.
A nyári táborba való előzetes jelentkezési igényeket a beíratás során fogjuk felmérni.

nyaritabo 2021.png
bottom of page