Fogadják szeretettel kisfilmünket, melyből megtudhatják, miért érdemes iskolánkat választani leendő elsős gyermekeik számára.

 

Bemutatkoznak tanítónk

Büszkén mutatjuk be Önöknek Földiné Fülöp Katalint és Lázár Jánost, akik a 2021/2022. nevelési évben az első évfolyamot fogják tanítani.
Kollégáink nagy izgalommal várják a leendő elsősök érkezését, hiszen az ő oktatásuk, nevelésük az egyik legszebb és legnagyobb kihívás. A Mórahalmi Színtársulat tagjaiként sokszor álltak már együtt a színpadon, mint amatőr színjátszók, most viszont egy újabb 4 évet átölelő évad kezdődik, amiben terveik szerint – a színházi munkához hasonlóan – lesz sok öröm és vidámság is a komoly feladatok mellett.
Szakmai tapasztalataiknak köszönhető, hogy pontosan tudják, a szeptemberben hozzájuk kerülő gyermekektől mit lehet elvárni, mivel lehet őket segíteni, hogy a kezdeti lelkesedés után is szeressenek iskolába járni.

Lázár János.jpg

Munkájuk során fontosnak tartják, hogy a kisdiákok a kötelező tananyagokon túl megismerjék hagyományainkat, magyarságunkhoz fűződő értékeinket, valamint környezettudatos, felelősségteljes gondolkodásmóddal lépjenek majd be a későbbiek során a felnőttek világába. Hogy a beszoktatás után egy következetes elvárásrendszerben nyugodt, családias légkörben töltsék mindennapjaikat! Céljaik eléréséhez nagy szükség van a gyermek-szülő-pedagógus együttműködésre, hiszen az eredményes munkához erre a kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatra van szükség. 
A távoli célok előtt viszont nagy szeretettel várják a gyermekeket most szeptemberben.

Földiné Fülöp Katalin.jpg
 

KEDVES LEENDŐ ELSŐS SZÜLŐK!


az általános iskolai beiratkozás időpontja:


2021. április 15. (csütörtök) 8.00-tól 18.00-ig
2021. április 16. (péntek) 8.00-tól 18.00-ig


A járványügy miatt a szülők érkezése időpont-egyeztetés alapján történik.
Kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot, foglaljanak időpontot 2021. április 7-9-én a 06/20-2560848-as telefonszámon vagy a titkarsag@szikai.hu-n.

A 19/2021. (III.10.) EMMI határozata alapján a szülőknek lehetőségük van online is beíratni a gyermekeket. Amennyiben ezt a lehetőséget választják, ugyanúgy keressenek minket a megadott elérhetőségeken, a kért dokumentumokat elektronikusan is elfogadjuk. 
 

 

Kérjük, a beiratkozáskor hozzák magukkal:

•    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)
•   sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye – ezeket a dokumentumokat a Nefelejcs Katolikus Óvodába járók esetén az óvoda intézi
•    a gyermek TAJ kártyáját
•    a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
•    a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumokat (regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya)
•    a NEK azonosítót tartalmazó lapot – ez a diákigazolványhoz feltétlenül szükséges
•    nyilatkozatot a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bíróság ítélet, gyám esetén: gyámhivatali határozat)
•    a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosítási igazolványát

Járványügyi előírások

A beíratás során a maszk viselése kötelező, minden szülő érkezése előtt fertőtlenítjük az asztalt, a tollat és a levegőt.

A beiratkozás helye: az iskola titkársága.

Letölthető dokumentumok:

 

Tudnivalók a művészeti iskoláról

Mikor gyermeküket iskolába íratják, sok szülőben felmerül a kérdés, válasszon-e valamilyen különórát az iskolai elfoglaltságok mellé.
Mivel a művészeti iskola első éveiben játékos formában zajlik az oktatás, nem jelent nagy megterhelést a kisiskolásnak. A hangszertanulás és a kézműveskedés, rajzolás az agy fejlődésében nagy szerepet játszik. Adja meg gyermekének ezt a lehetőséget, legyen sokoldalú, színes egyéniség!

Képzőművészeti tanszak:

A képzőművészeti tanszakon a vizuális alapozó gyakorlatok tantárgy (előképző 1-2.) célja a művészettel való ismerkedés, az esztétikai érzékenység, nyitottság kialakítása, a különböző képzőművészeti technikák felfedezése. A gyerekek heti egy alkalommal 2x45 perces foglalkozáson vesznek részt.
A harmadik tanévtől a képzés a szobrászat és kerámia műhelygyakorlattal egészül ki, ahol az anyaghasználó, eszközhasználó, tárgykészítő tevékenységek gyakorlata finomítja a kézügyességet a hagyomány értékeinek megismerésén keresztül.

 

Tanár: Zsemlye Ágnes
Végzettségét tekintve magyar-rajz szakos tanár és keramikus. 2011 óta tanít iskolánk képzőművészeti tanszékén.

Vonós tanszak

A tanszak hosszú évek óta működik, a legkisebbektől a középiskolai korosztályig tanulnak növendékek. Az iskola hangszerellátottsága megfelelő. A kezdők játékos formában tanulják a hegedűjátékhoz szükséges mozgások és a kottaolvasás alapjait. 

Tanár: Huszár Emőke
1998 óta tanít hegedűt és szolfézst a zsombói művészeti iskolában. Hosszú évekig dolgozott a Szegedi Tudományegyetem kötelékében, a SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola hegedű és kamarazene tanáraként, valamint intézményvezető-helyetteseként. Növendékeivel számos versenyen vesz részt, állandó fellépője, szervezője a zenei rendezvényeknek. 

Billentyűs tanszak

A billentyűs tanszak az iskola alapítása óta működik. Azért is javasoljuk az elsősök számára, mert a zongora az a hangszer, ami leghamarabb ad sikerélményt. Az óvodában, otthon tanult dalokat nagyon gyorsan megtanulják eljátszani. Nem szükséges ehhez ismerni a betűket, az első hónapokban úgyis hallás és másolás után tanulunk. Hangszerre még egy ideig szükség sincs, hiszen az órán gyakorolunk és folyamatosan ismétlünk.
Szigorúan vett tananyag sincs, mivel egyéni órákon foglalkozunk a növendékekkel, egyénre szabott a haladás üteme.
Az első év végére megismerik a hangszert, megtanulnak kottát olvasni, mindkét kezüket használják váltva, esetleg már egyszerűbb kétkezes műveket is el tudnak játszani.
Az oktatás heti két alkalommal 30 percben zajlik a tanév elején beosztott órarend szerint, a tanszak hangszerekkel és kottákkal jól ellátott.

Tanár: Elekné Sándor Szilvia
Tanulmányait a pécsi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte. Egy év tanítás után Újvidékre került. Itt a Művészeti Akadémián két év múlva diplomázott, majd még két év után magiszteri fokozatot szerzett. Hazatérve a Szegedi Konzervatóriumban kezdett dolgozni, korrepetítor és kötelező zongoraoktató volt. Gyermekei születése után kezdett el dolgozni Zsombón. Elkötelezett híve a kamarazenélésnek (több versenyen szereztek növendékei helyezést) és a kortárs zene tanításának. Növendékeivel közvetlen a kapcsolata. Bármikor rendelkezésükre áll, hiszen a cél közös: minél jobban zongorázni.

 

Népi ének tanszak

A tanszak második éve működik jelenleg 3 diákkal. 
A tanulóknak heti kétszer 30 perces óráik vannak, amiket hangképzés majd repertoárbővítéssel töltünk. Az óra első 10 percében beénekléssel foglalkozunk, hogy óvjuk a tanulók hangképző szerveit, majd a bemelegítést ismétlés követi, amikor is az előző órán tanult dallamokat átvesszük, átismételjük. Ezt követően az új dallammal kezdünk foglalkozni. 
A tanterv szerint egy félév vagy egy tanév alatt egy nagyobb magyar tájegységet dolgozunk fel, a stílushűség és az ismeretek elmélyítése érdekében. Szinte minden órán archív felvételek segítségével fedezzük fel a legapróbb stílusbeli elemeket is és az apróbb díszeket. 
A tanulóknak lehetősége van kipróbálni magukat egy énekegyüttes részeként. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak egyedül, hanem közösen is tudjanak énekelni a diákok, mivel egészen más helyzetekben kell próbára tenni hangjukat, hallásukat, figyelmüket, együttműködő képességüket.
Szeretettel varjuk azokat, akik szeretnének megismerkedni az autentikus népi éneklési technikával és azzal, hogy ezt a színpadon hogyan lehet alkalmazni.

Tanár: Bacsa Orsolya
A Szegedi Vántus István Zeneművészeti Szakközépiskola népi ének-koboz szakon, majd a Budapesti Ward Mária Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola népi ének- koboz (okj) szakon végzett.

Fafúvós tanszak


A leendő 1. osztályos tanulókat furulya tantárgyból előképző 1. évfolyamba íratjuk be. Ezen az évfolyamon a tanulókat heti 2x30 perc egyénileg tartott furulyaórához heti 2x45 perc kötelező szolfézs óra kapcsolódik. Félévkor és év végén beszámolót tartunk nyilvános hangverseny formájában. A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a tanulók hangszeres készségének, zenei érzékének felmérése. A tanulók a tanév során megismerkednek a furulya részeivel, összeállításával, ápolásával és a furulyacsalád tagjaival. Elsajátítják a helyes test-, hangszer- és kéztartást, légzéstechnikát, fúvásmódot, hangindítást, megtanulnak néhány alaphangot és egyszerűbb ritmusértéket, valamint a tanult hangterjedelemben abc-s hangnévvel való kottaolvasást. Megismerkednek a helyes gyakorlás és memorizálás módjaival. Mindezt barátságos, oldott légkörben, játékos feladatokkal tarkítva. A tanulók képesek lesznek könnyebb gyermek- és népdalok, valamint egyszerűbb táncok bemutatására. A furulya tantárgy hangszere a barokk (angol) fogású hangszer.

Tanár: Hampel Zsuzsa
2002-ben végzett a Debreceni Egyetem Konzervatóriumában oboatanár, kamaraművész szakon. A Kacsóh Pongrác Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, a Szegedi Nemzeti Színházban, a tiszafüredi Városi Zeneiskolában is dolgozott. 2007 óta tanít Zsombón.
 

 

NYÁRI TÁBOR

Amennyiben a járványügy engedi, idén is megszervezzük leendő elsőseinknek a nyári tábort 2021. augusztus 9-től 13-ig.
A hét remek alkalom, hogy megismerkedjenek a gyerekek egymással, a pedagógusokkal, az épülettel. Együtt játszanak, kézműveskedjenek, kalácsot süssenek, közösséget építsenek, hogy szeptember 1-jén már magabiztosan, bátran kezdjék meg az iskolai éveket.
A nyári táborba való előzetes jelentkezési igényeket a beíratás során fogjuk felmérni.
 

nyaritabo 2021.png