top of page

Országos idegen nyelvi mérés 2019


Az Oktatási Hivatal idegen nyelvi mérést szervez 6. és 8. évfolyamos tanulók számára angol és német nyelvből. Időpontját a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 11. § (5) bekezdése határozza meg, tartalmi kereteit a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklete határozza meg. A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése során a jogszabályban meghatározottaktól nem térhet el. A mérés helyi rendjéről a szülőket papíron, a tanulókat e-mailben is értesítjük.


Az idegen nyelvi mérés alapelvei

Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat. A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus, autentikushoz közeli vagy autentikus forrásból adaptált szövegek. A feladatok témakörei figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez.


Az idegen nyelvi mérés jellemzői

Az idegen nyelvi mérés az angol és német nyelvet első idegen nyelvként tanulók szövegértési készségeinek írásbeli mérése. A mérés 6. évfolyamon a KER szerinti A1‐es, 8. évfolyamon a KER szerinti A2‐es nyelvi szintet méri. Az idegen nyelvi mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg értését és hallott szöveg értését mérő feladatokból. A feladatok mindegyike zárt feladat (pl. párosítás, feleletválasztás, lyukas szöveg), a feladatok értékeléséhez javító kulcs készül. Minden helyesen megoldott item 1 pontot ér. A diákok teljesítményének értékelése a két mért készségből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan elérhető pontszám 60%‐át kell elérniük.


A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) nem használható.

6. évfolyam – A1 szint

Olvasott szöveg értése


A mérés első része azt méri, hogy a tanuló a leggyakrabban előforduló mindennapi helyzetekben szükség szerinti újraolvasással meg tud‐e érteni rövid, egyszerű szövegeket, felismer‐e ismerős szavakat és alapvető fordulatokat.A feladatsor 3 feladatból, összesen 15 itemből áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek együttes terjedelme 400‐600 szó. A feladatlap minden utasítást tartalmaz, az utasítások nyelve magyar.


Hallott szöveg értése


A mérés második része azt méri, hogy a tanuló tudja‐e követni a nagyon lassú, tiszta kiejtésű beszédet, megérti‐e a számára ismerős fordulatokat tartalmazó rövid, egyszerű leírásokat, párbeszédeket, amikor a megértéshez szünetek állnak rendelkezésére.A feladatsor 3 feladatból, összesen 15 itemből áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek együttes terjedelme 5‐7 perc. A hanganyag minden utasítást tartalmaz, az utasítások nyelve magyar.8. évfolyam – A2 szint


Olvasott szöveg értése

A mérés első része azt méri, hogy a tanuló a számára ismerős témákban meg tud‐e érteni olyan rövid, egyszerű és konkrét szövegeket, amelyek gyakran használt mindennapi nyelvezetet használnak. Ki tudja‐e szűrni a szükséges információt egyszerű nyelven megírt leírásokból. A feladatsor 3 feladatból áll, összesen 20 itemből áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek együttes terjedelme 600‐800 szó. A feladatlap minden utasítást tartalmaz, az utasítások nyelve a tanult idegen nyelv.


Hallott szöveg értése

A mérés második része azt méri, hogy a tanuló meg tudja‐e érteni a hétköznapi életben legfontosabb témákkal kapcsolatos, személyes igényei kielégítéséhez szükséges fordulatokat. Ki tudja‐e szűrni a rövid, lassú és világos beszédű hangfelvételekről a számára szükséges, lényeges információt. A feladatsor 3 feladatból áll, összesen 20 itemből áll. A feladatokhoz felhasznált szövegek együttes terjedelme 7‐9 perc. A hanganyag minden utasítást tartalmaz. Az utasítások nyelve a tanult idegen nyelv. A mérés napján a tanulók saját nevükre szóló azonosító kártyát kapnak, amelyen szerepel a tanuló mérési azonosítója. Az azonosító kártyán található név és mérési azonosító együttes kezelésére az iskolán és a tanuló szülőjén kívül senki sem jogosult. A mérésben használt füzetek és CD lemezek a mérés befejezéséig titkosak, tehát nem ismerhetik meg az érintettek (tanárok, felmérésvezetők, mérési koordinátor, iskolavezetés, szülők) sem. Az idegen nyelvi mérés feladatlapjait és az azokhoz tartozó javítási útmutatót a hivatal a mérés napján 14 óra után honlapján (www.oktatas.hu) nyilvánosságra hozza, ezt követően az érdeklődők megtekinthetik a mérés anyagait.


A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, az eredményeket a honlapján teszi közzé 2019. június 12-ig.

Varga Krisztina mérési koordinátor

bottom of page